התנאים וההגבלות שלנו

התנאים וההגבלות שלנו

  1. תנאים על ידי גישה לאתר אינטרנט זה, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים ולהגבלות של אתר אינטרנט אלה, לכל החוקים והתקנות החלים, ומסכים שאתה אחראי לציות לכל החוקים המקומיים החלים. אם אינך מסכים לאף אחד מהתנאים הללו, נאסר עליך להשתמש או לגשת לאתר זה. החומרים הכלולים באתר אינטרנט זה מוגנים על ידי זכויות היוצרים והסימנים המסחריים החלים.

  2. השתמש ברישיון ניתן הרשאה להוריד באופן זמני עותק אחד של החומרים (מידע או תוכנה) באתר האינטרנט של המכון להגירה לצפייה אישית ולא מסחרית בלבד. זהו הענקת רישיון, לא העברת בעלות, ותחת רישיון זה אינך רשאי: לשנות או להעתיק את החומרים; להשתמש בחומרים לכל מטרה מסחרית, או לכל תצוגה פומבית (מסחרית או לא מסחרית); ניסיון לבצע דה-קומפילציה או הנדסה לאחור של כל תוכנה המופיעה באתר האינטרנט של המכון להגירה;

להסיר כל זכויות יוצרים או סימנים קנייניים אחרים מהחומרים; אוֹ להעביר את החומרים לאדם אחר או “לשקף” את החומרים בכל שרת אחר. רישיון זה יסתיים אוטומטית אם תפר אחת מההגבלות הללו ועשוי להסתיים על ידי המכון להגירה בכל עת. עם הפסקת הצפייה שלך בחומרים אלו או עם סיום רישיון זה, עליך להשמיד כל חומר שהורדת שברשותך בין אם בפורמט אלקטרוני או מודפס.

  1. כתב ויתור החומרים באתר האינטרנט של המכון להגירה מסופקים “כמות שהם”. המכון להגירה אינו נותן אחריות, מפורשת או משתמעת, ומבטל בזאת את כל האחריות האחרות, לרבות ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאי סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות. כמו כן, המכון להגירה אינו מתחייב או מציג מצגים כלשהם בנוגע לדיוק, התוצאות הסבירות או המהימנות של השימוש בחומרים באתר האינטרנט שלו או הקשורים אחרת לחומרים אלו או באתרים המקושרים לאתר זה.

  2. מגבלות בשום מקרה לא יהיו המכון להגירה או הספקים שלו אחראים לכל נזק (לרבות, ללא הגבלה, נזק בגין אובדן נתונים או רווח, או עקב הפרעה בעסק) הנובעים משימוש או חוסר יכולת להשתמש בחומרים במכון עבור אתר האינטרנט של הגירה, גם אם הודיעו למכון ההגירה או לנציג מורשה של מכון ההגירה בעל פה או בכתב על אפשרות לנזק כאמור. מכיוון שחלק מתחומי השיפוט אינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת, או הגבלות של אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן שהגבלות אלו לא יחולו עליך.

  3. תיקונים ואראטה החומרים המופיעים באתר האינטרנט של המכון להגירה עשויים לכלול שגיאות טכניות, דפוסיות או צילומיות. המכון להגירה אינו מתחייב שאף אחד מהחומרים באתר האינטרנט שלו מדויק, מלא או עדכני. המכון להגירה רשאי לבצע שינויים בחומרים המופיעים באתר האינטרנט שלו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אולם המכון להגירה אינו מתחייב לעדכן את החומרים.

  4. קישורים המכון להגירה לא בדק את כל האתרים המקושרים לאתר האינטרנט שלו ואינו אחראי לתכנים של כל אתר מקושר כזה. הכללת כל קישור אינה מעידה על אישור המכון להגירה לאתר. השימוש בכל אתר אינטרנט מקושר כזה הוא על אחריות המשתמש בלבד.

  5. שינויים בתנאי השימוש באתר המכון להגירה רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר האינטרנט שלו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. על ידי שימוש באתר אינטרנט זה אתה מסכים להיות כפוף לגרסה הנוכחית של תנאים והגבלות אלה.

  6. חוק חל כל תביעה הנוגעת לאתר האינטרנט של המכון להגירה תהיה כפופה לחוקי מדינת קליפורניה ללא התחשבות בהוראות החוק שלה.

תנאים והגבלות כלליים החלים על שימוש באתר אינטרנט.